GO0D MAN - Zero-Defect Manufacturing GO0D MAN - Zero-Defect Manufacturing

 
 

 

AIM OF THE PROJECT

The GO0DMAN project aims to implement a distributed infrastructure, based on multi-agent systems, able to collect, monitor and process data, in local and global levels, supporting the execution of different types of advanced data analytics algorithms.

This will reduce waste and scraps, thus improving product quality and production efficiency according to the ‘Zero Defect Manufacturing’ policies.

RESULTS OF THE PROJECT

The GO0DMAN project will use and further develop technologies (multi agent-based Cyber-Physical Systems, Smart Inspection Tools specifically designed, Data Analytics and Knowledge Management Tools) which can be applied in a multi-stage production line.

The real time and early identification of deviations and trends, performed in each quality control stations, allows to prevent the generation of defects at single stage and their propagation to down-stream processes, enabling the global system to be predictive (early detection of process faults) and proactive (self-adaptation to different conditions).

The use of the overall information will allow the creation of a global knowledge extremely relevant for a continuous process improvement according to quality policies.

 

Project duration                          36 months, from October 2016 to September 2019

Founding                                         European Commission under Horizon 2020

Value of eligible costs of the project (Zannini Poland Sp.Zo.o):           354.375,00€

Contribution of the European Funds (Zannini Poland Sp.Zo.o):        248.062,50€

Value of eligible costs of the project (Zannini S.p.A.):                           50.000,00€

Contribution of the European Funds (Zannini S.p.A.):                         35.000,00€

Website                                                                                                                    go0dman-project.eu


CELE PROJEKTU

Celem projektu GO0DMAN jest wprowadzenie w ?ycie rozga??zionej infrastruktury opartej na systemie multi-agent. Infrastruktura ta mo?e by? zdolna do kontrolowania i przetwarzania danych na szczeblu lokalnym i globalnym a tak?e wspieraj?cej wykonanie ró?norodnych typów zaawansowanych algorytmów analizy danych.

Wprowadzona infrastruktura zmniejszy odpady i braki produkcyjne przy jednoczesnej poprawie jako?ci produktu i zwi?kszeniu wydajno?ci produkcji zgodnie z polityk? “Zero Defect Manufacturing”

WYNIKI PROJEKTU

GO0DMAN b?dzie korzysta? i rozwija? technologie (oparte na multi-agent Cyber-Physical Systems, indywidualnie zaprojektowane Smart Inspection Tools, Data Analytics and Knowledge Management Tools) które b?d? znajdowa? zastosowanie na wieloetapowej linii produkcyjnej.

Kontrola wykonywana na ka?dej stacji pomiarowej w czasie rzeczywistym i wczesna identyfikacja trendów i odchyle?  pozwoli zapobiec powstawaniu defektów na danym etapie produkcji. Pozwoli to równie? zapobiec ich rozprzestrzenianiu si? do dalszych etapów procesu, co umo?liwi globalnemu systemowi dzia?a? przewiduj?co (wczesne wykrycie wad procesu) i proaktywnie (samoadaptacja do zmiennych warunków pracy)

Wykorzystanie pozyskanych informacji pozwoli na stworzenie globalnej bazy wiedzy, niezwykle istotnej dla ci?g?ego doskonalenia procesów zgodnie z polityk? doskonalenia jako?ci.

Czas trwania projektu                             36 miesi?cy, od pa?dziernika 2016 do wrze?nia 2019

Utworzenie       Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020

Warto?? kosztów kwalifikowalnych projektu (Zannini Poland Sp.Zo.o)       354,375,00 €

Wk?ad funduszy europejskich (Zannini Poland Sp.Zo.o)                               248,062,50 €

Warto?? kosztów kwalifikowalnych projektu (Zannini S.p.A.)                       50.000,00 €

Wk?ad funduszy europejskich (Zannini S.p.A.)                                                35.000,00 €

Strona go0dman-project.eu

 

 

 

Partners

? ?

info@zannini.com

Contacts

Zannini spa
Via Che Guevara 63/A 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39 071 780028

Zannini Poland Sp. Zo.o.
Ulica Wojkowicka 41-250 Czeladz Poland
Tel. +48 32 2673111

Foglia srl
Via Giuggioli, 35 60027 Osimo (AN) Italy
Tel. +39 071 716972

Meccanica Veneta srl
Via dell'Industria, 33 35030 Rubano (PD) Italy
Tel. +39 049 8972311

Share

Zannini spa - Ph. +39 071 780028 - Fax +39 071 7822365 - VAT 00691800429
Soc. unipersonale - Società sottoposta a direzione e coordinamento della Zannini Holding Srl

Credits Cone - powered by 3spices

EN - IT