INNOMOTO Project INNOMOTO Project

 

Aims of the project:

The aim of the project is to reduce the number of necessary operations, i.e. two separate operations (state before the project) to only one innovative combined operation (state after the project) performed entirely on a single multi-purpose machining center, through which it will be possible to directly obtain the cylindrical component intended for the production of solenoid valves for the automotive industry.

Results of the project:

The use of multi-tasking solutions where technology traditionally performed in a separate, such as turning and bonding, are combined in one machining center is part fully in the road map the development of a new standard of Industry 4.0 on automation and advanced manufacturing in this context, implementation of the solution TurningSTIR stand out on the market by high levels of innovation, also due to the lack of similar applications in the international machine tool market.

The value of eligible costs of the project: 2 124 673,39 PLN

Contribution of the European Funds (European Regional Development Fund): 1 057 090,17 PLN

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zredukowanie liczby niezb?dnych operacji, tj. z dwóch odr?bnych operacji (stan przed realizacj? projektu) do tylko jednej innowacyjnej operacji kombinowanej (stan po realizacji projektu) wykonywanej w ca?o?ci na jednym wielozadaniowym centrum obróbczym, dzi?ki któremu mo?liwe b?dzie uzyskanie bezpo?rednio komponentu cylindrycznego przeznaczonego do produkcji elementów elektrozaworów dla bran?y motoryzacyjnej.

Planowane efekty:

Zastosowanie wielozadaniowych rozwi?za?, w których technologie tradycyjnie wykonywane w sposób odr?bny, takie jak toczenie i spajanie, zostaj? po??czone w jednym centrum obróbczym wpisuje si? w pe?ni w drogow? map? rozwoju nowego standardu Industry 4.0 dotycz?cego automatyzacji i advanced manufacturing: w tym kontek?cie wdro?enie rozwi?zania TurningSTIR wyró?nia si? na rynku wysokim poziomem innowacyjno?ci, równie? z uwagi na brak podobnych zastosowa? na mi?dzynarodowym rynku obrabiarek.

Warto?? kosztów kwalifikowanych projektu: 2 124 673,39 z?

Wk?ad Funduszy Unijnych ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 1 057 090,17 z?

Attachments

info@zannini.com

Contacts

Zannini spa
Via Che Guevara 63/A 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39 071 780028

Zannini Poland Sp. Zo.o.
Ulica Wojkowicka 41-250 Czeladz Poland
Tel. +48 32 2673111

Foglia srl
Via Giuggioli, 35 60027 Osimo (AN) Italy
Tel. +39 071 716972

Meccanica Veneta srl
Via dell'Industria, 33 35030 Rubano (PD) Italy
Tel. +39 049 8972311

Share

Zannini spa - Ph. +39 071 780028 - Fax +39 071 7822365 - VAT 00691800429
Soc. unipersonale - Società sottoposta a direzione e coordinamento della Zannini Holding Srl

Credits Cone - powered by 3spices

EN - IT