Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w wasz? przysz?o??.European Fund for development of innovative economy. We invest in your future. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w wasz? przysz?o??.European Fund for development of innovative economy. We invest in your future.

1 POL. Informacje o projekcie: Spó?ka Zannini Poland Sp. z o.o. w dniu 30.06.2014 r. podpisa?a umow? o dofinansowanie na zrealizowanie projektu pt. „Poprawienie jako?ci produktów Zannini Poland przez wprowadzenie innowacyjnego procesu spawania laserowego z zastosowaniem nowej typologii si?owników do zaworów hydraulicznych”. Projekt ten polega na wdro?eniu innowacji produktowej, dzi?ki zastosowaniu innowacyjnej, niestosowanej dotychczas na rynku polskim i ?wiatowym technologii (b?d?cej obecnie w fazie uzyskiwania patentu na poziomie Europejskiego Urz?du patentowego). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dzia?anie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Nr umowy o dofinansowanie: UDA - POIG.04.04.00-24-013/13-00. 

1 ENG. Information over the project: On 30/06/2014, Zannini Poland Sp.zo.o. has signed a contract to receive funding for the implementation of the project: "Improvement of the quality of Zannini Poland products, by the introduction of a process of laser welding with the innovative application of a new type of actuators for the hydraulic valves". This project is about products innovation using application of a new innovative technology not yet existing both on Polish and world wide market (obtaining in the European patent Office). Project will be realized thanks to the Operative Program Innovative Economy for the years 2007-2013. Activity: 4.4.New investments with high innovative potential. Contract Number: UDA-POIG 04.04.00-24-013/13-00.

 

2 POL. Soba kontaktowa udzielaj?ca informacji w sprawie projektu
Imi? i nazwisko: Marco Gambini 
Adres e-mail: quotation@zannini.com 
Nr telefonu: +48 322673111

2 ENG. Contact information:
Nome e cognome:Marco Gambini
Indirizzo e-mail: quotation@zannini.com
Numero ti telefono: +48 322673111

3 POL. Linki
Program Innowacyjna Gospodarka (POIG) - www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Unia Europejska - www.europa.eu
  

3 ENG. Link
Operative Program Innovative Economy (POIG) www.poig.gov.pl
Ministry of Regional Development - www.mrr.gov.pl
European Union - www.europa.eu

 

4 Zapytania ofertowe. RFQ Documentations.

 

Attachments

info@zannini.com

Contacts

Zannini spa
Via Che Guevara 63/A 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39 071 780028

Zannini Poland Sp. Zo.o.
Ulica Wojkowicka 41-250 Czeladz Poland
Tel. +48 32 2673111

Foglia srl
Via Giuggioli, 35 60027 Osimo (AN) Italy
Tel. +39 071 716972

Meccanica Veneta srl
Via dell'Industria, 33 35030 Rubano (PD) Italy
Tel. +39 049 8972311

Share

Zannini spa - Ph. +39 071 780028 - Fax +39 071 7822365 - VAT 00691800429
Soc. unipersonale - Società sottoposta a direzione e coordinamento della Zannini Holding Srl

Credits Cone - powered by 3spices

EN - IT